Wutun Bas Tangka

Accueil Remonter Pékin - Langzhou Wutun Haut Tangka Longwusi Wutun Haut Procession Wutun Haut Prière Wutun Haut Danses Wutun Haut Mise à feu Yeqiongsi Xiabulang Avalokiteshvara Wutun Bas Tangka Guomare Repas partagé Guomare Temple Guomare Tangka Wutun Bas Procession Xingpan Tongren - Labrang Labrang Labrang - Dzorge Sertang Dzorge Waqen Dzorge - Ngawa Hongyuan Gedensi Gedensi Tangka Gedensi Procession Segesi Segesi Prière Segesi Maitreya Gedensi Controverses Gedensi Démonstration Gedensi Cavaliers Gedensi Tulku Gedensi Danses 1 Gedensi Danses 2 Gedensi Foule Gedensi Mise à feu Gedensi Maitreya Gedensi Procession 2 Nangshuk Nangshuk Procession Nangshuk - Nagshuk Nangshuk Cavaliers Nangshuk Danses 1 Nangshuk Danses 2 Nangshuk Mise à feu Chalisi Barkham Pays Gyarong Pékin AF 125   

 


 

Aujourd'hui à Tongren, c'est au monastère de Wutun le Bas que se déroule l'exposition du tangka de Bouddha, en présence du Tulku.